Hygyrchedd
Nodweddion hygyrchedd

Mae SGaD yn ymrwymedig i hybu cyfle cyfartal yn holl feysydd ei waith.
Mae hyn yn cynnwys trin siaradwyr Cymraeg a siaradwyr Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal o ran cynnal ei fusnes yng Nghymru. Felly, yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, rydym yn gwneud ein holl ddeunydd ein hunain, gan gynnwys y wefan hon, ar gael i'r cyhoedd yn ddwyieithog.
Rydym hefyd yn cynnig y nodweddion hygyrchedd canlynol ar ein gwefan:

  • cyfleuster chwilio'r wefan
  • map cynhwysfawr o'r wefan
  • testun y mae modd newid ei faint 
  •  dolen 'neidio i gynnwys' i helpu darllenydd y sgrin a defnyddwyr y bysellfwrdd i osgoi dolenni gwe-lywio ailadroddus

Hygyrchedd a defnyddioldeb

Mae ein gwefan yn bodloni pob un o ganllawiau AA 1.0 WCAG. Wrth i'r wefan dyfu dros amser, byddwn yn ceisio cynnal ysbryd ac arfer gorau canllawiau WCAG, gan gydnabod bod technoleg ar y we'n newid yn gyson. Ein prif amcan yw creu gwefan sy'n hygyrch ac yn ddefnyddiol yn ymarferol.
Rydym wedi darparu gwe-lwyio clir a chyson a 'thrywydd briwsion bara' i gynorthwyo gwe-lywio o fewn y wefan. Mae crynodebau adran hefyd ar yr hafan ac ar y dudalen ragarweiniol i'ch arwain drwy'r wefan.

Cod y wefan

Crëwyd y wefan hon i gydymffurfio â safonau XHTML a CSS2. Gwiriwyd y cod am hygyrchedd gan ddefnyddio ystod o wiriadau awtomatig (ac yn fwy arwyddocaol), gwiriadau llaw. Mewn porwyr hŷn (Netscape ac Internet Explorer 4 a chynharach), bydd yn ymddangos fel dogfen ddi-arddull. Bydd yr holl wybodaeth a swyddogaethau'n parhau i fod yn hygyrch.

'Dolenni Neidio'

Ar ddiwedd pob tudalen, mae 'dolen neidio' sy'n cael ei darllen gan feddalwedd darllen sgriniau ac mae modd mynd ati gyda'r fysell tab ar y bysellfwrdd. O'i dewis, bydd yn gwneud i ddarllenydd y sgrin neidio gweddill dolenni'r ddewislen i ddechrau cynnwys y dudalen.

Browsealoud
Gallwch wneud i'n gwefan siarad hefyd drwy lawrlwytho meddalwedd testun i leferydd am ddim, BrowseAloud. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ei gosod ac yna symud eich llygoden dros unrhyw destun, dolen, llun neu fotwm a bydd BrowseAloud yn siarad â chi. 2.5Mb yw maint y ffeil i'w lawrlwytho, yn fras.

Gwneud i'n gwefan edrych yn well i chi

My Web My Way - mae'n ffynhonnell ardderchog o gymorth hygyrchedd ar gyfer pob defnyddiwr cyfrifiadur a ddatblygwyd gan y BBC ac AbilityNet. Mae'n darparu gwybodaeth am newid lliwiau, maint y testun a nodweddion eraill ein gwefan, ac mae hefyd yn esbonio sut i roi'r gosodiadau hyn ar waith o ran unrhyw wefan y byddwch yn mynd ati.

Adborth

Rydym yn croesawu adborth ar Hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan. Os ydych wedi cael unrhyw broblemau neu unrhyw faterion gan ddefnyddio ein gwefan, rhowch wybod i ni. Mae manylion e-bost, ffôn a chyfeiriad ar ein tudalen cysylltu â ni.

Datganiad Preifatrwydd

Mae'r datganiad preifatrwydd yn cwmpasu gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk. Nid yw'n cwmpasu unrhyw wefannau trydydd parti y gellid eu gweld drwy ddolenni i'r brif wefan.
Nid yw prif wefan SGaD yn dal nac yn cadw gwybodaeth bersonol ac eithrio pan ganiateir hynny'n benodol gan y defnyddiwr, e.e. pan gaiff ei chyflwyno gan unigolyn at ddibenion tanysgrifio (e.e. i dderbyn ein cylchlythyr) neu wrth lenwi holiaduron/ymgynghoriadau. Caiff gwybodaeth a gesglir fel hyn ei defnyddio at y diben a nodir ar yr adeg casglu'n unig ac ni chaiff ei throsglwyddo na'i gwerthu i unrhyw drydydd parti h.y. unrhyw sefydliad ar wahân i SGaD a'i sefydliadau partner cyfansoddol. Yr unig eithriadau i hyn fydd darparu data i asiantaethau â chontract at ddiben dadansoddi neu ddiweddaru data/cronfeydd data, neu i drydydd parti cymeradwy at ddiben anfon gwybodaeth ar ran SGaD.

Datdanysgrifio

Gall unrhyw un sy'n tanysgrifio/cofrestru i dderbyn gwybodaeth gan SGaD datdanysgrifio rhag derbyn gwybodaeth o'r fath ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni drwy sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk